Crossed wires (foto: Bon Adrien)

Crossed wires (foto: Bon Adrien )

Naredni dani i sedmice pokazaće da li će se ekonomska saradnja Crne Gore i Italije proširiti ili će se se njena sudbina odlučivati u SAD. Iz “A2A” koja od 2009. godine upravlja EPCG, nezvanično je najavljeno da bi mogli pokrenuti arbitražni postupak protiv Crne Gore u Vašingtonu zato što njena vlada ne ispunjava ugovorene obaveze

27.09.2013. -  Mustafa Canka Ulcinj

Ministri ekonomije Crne Gore i Italije Vladimir Kavarić i Flavio Zanonato  potpisali su prošle sedmice u Podgorici deklaraciju o zajedničkom Savjetu za odnose između dvije države.

Nakon potpisivanja tog dokumenta ministri su saopštili novinarima da su razgovarali “o mogućnostima počinjanja i jačanja saradnje u oblastima biznis zona, poljoprivrede, ribarstva i infrastructure”.

Zanonato je rekao da je italijanska kompanija “Terna” spremna da realizuje projekat energetskog podmorskog kabla, ali da još nisu dobili odobrenje od Hrvatske ne precizirajući o kakvom se odobrenju radi. “Crnogorska Vlada se u potpunosti angažuje na sprovođenju sporazuma koje smo zajednički definisali. Takođe, vaša Vlada je posvećena rješavanju poteškoća na koje se povremeno naiđe”, ocijenio je Zanonato.

No, ključni razlog njegove posjete Podgorici je bio da izvidi mogućnost rješavanja problema koje ima najveći italijanski investitor u Crnoj Gori, kompanija “A2A”. Naime, iz te kompanije, koja od 2009. godine upravlja Elektroprivredom Crne Gore (EPCG), nezvanično je najavljeno da bi krajem septembra mogli pokrenuti arbitražni postupak protiv Crne Gore u Vašingtonu zato što njena vlada ne ispunjava ugovorene obaveze. 

A od­štet­ni za­htjev “A2A” bi, pre­ma pisanju crnogorskih medija, iz­no­sio čak 526 mi­li­o­na eura. Suma od 430 mi­li­o­na eura od­no­si se na no­vac ko­ji je “A2A” ulo­ži­la u dr­žav­ni udio, ak­ci­je ma­lih ak­ci­o­na­ra i do­ka­pi­ta­li­za­ci­ju EPCG, a 96 mi­li­o­na na oče­ki­va­nu do­bit. Nji­ho­va od­lu­ka umno­go­me će za­vi­si­ti od to­ga ka­ko će se od­vi­ja­ti si­tu­a­ci­ja u najvećem preduzeću u Crnoj Gori, Kom­bi­na­tu alu­mi­ni­ju­ma u Podgorici (KAP). Jer, KAP du­gu­je EPCG oko 60 mi­li­o­na eura, a približno toliko EPCG duguje državi Crnoj Gori za neplaćene poreze i doprinose.

KAP-om je do jula ove godine, kada je ta firma otišla u stečaj, upravljao ruski tajkun Oleg Deripaska. On je takođe najavio da će tužiti Crnu Goru sudu u Frankfurtu i tražiti odštetu od oko milijardu eura zbog “fal­si­fi­ko­va­nja fi­nan­sij­skih iz­vje­šta­ja pri­li­kom pri­va­ti­za­ci­je, kr­še­nja ugo­vo­ra o po­rav­na­nju i ne­i­­spu­nja­va­nja sub­ven­ci­o­ni­ra­nja za elek­trič­nu ener­gi­ju”.

Ono što je zajedničko za obje ove privatizacije jeste da je u njima učestvovao crnogorski premijer Milo Đukanović i on nastoji da se interesi stranih investitora što više ispoštuju. Ali, tako ne misle njegovi koalicioni partneri, Socijaldemokratska partija Ranka Krivokapića, pa se sedmostruki predsjednik vlade Crne Gore našao u velikim problemima.

On je, naime, još u julu  predložio rebalans budžeta kojim bi država preuzela dug KAP-a za struju, i istovremeno opsrostila EPCG, odnosno “A2A”, dug za neplaćene poreze i doprinose. “Apsolutno ne želimo da pristanemo da te dugove plaćaju građani Crne Gore”, rekao je visoki funkcioner socijaldemokrata Damir Šehović.

Stoga je ministar Kavarić mogao Zanonatu tek kazati da je “vlada ponudila najbolje rješenje, ali da je parlament to odbio”. Naveo je takođe da je Đukanovićeva vlada u stalnoj komunikaciji sa zvaničnicima “A2A”.

Kako je Crna Gora u veoma teškoj ekonomskoj situaciji, a odnosi između koalicionih partnera se pogoršavaju, sve je manje prostora i vremena za pronalaženje rješenja kojim bi “A2A” bila zadovoljna. Zato bi pokretanje arbitražnog postupka od strane te italijanske kompanije, sa izvjesnošću da taj spor ona i dobije, dovelo do sloma crnogorskih jav­nih finansi­ja.

“Dr­ža­va je i sa­da na ivi­ci ban­kro­ta, a na­ja­ve po­kre­ta­nja ar­bi­tra­že od ‘A2A’ i Deripaske sa­mo poka­zu­ju da je Vla­da sve ra­di­la ne­pro­fe­si­o­nal­no. Oči­gled­no da ni­su po­u­zdan partner, jer ne znamo ima li ije­dan in­ve­sti­tor ko­ji ne­ma pri­mjed­be na po­na­ša­nje Vla­de po­vo­dom ispunjava­nja pri­va­ti­za­ci­o­nih ugo­vo­ra”, kazali su iz opozicionog Demokratskog fronta. 

 “Ko god je od­go­vo­ran za te po­slo­ve, svi ćemo tr­pje­ti po­slje­di­ce. Uko­li­ko se bu­du mo­ra­li pla­ća­ti od­štet­ni iz­no­si od pre­ko mi­li­jar­du eura, bo­jim se da će ceh pla­ća­ti na­red­ne ge­ne­ra­ci­je”, poručili su iz “Pozitivne Crne Gore”. I to je logično, obzirom da godišnji budžet Crne Gore iznosi tek 1,2 milijardi eura.

Nema sumnje da bi ukoliko dođe do tužbe od strane “A2A” bila znatno pogoršana saradnja Crne Gore i Italije, iako je nedavno Masimo Rustiko odgovoran za aktivnosti u inostranstvu italijanskog Udruženja građevinara (ANCE)  slikovito opisao Crnu Goru kao “Singapur u ovom dijelu Evrope”, ističući njen izuzetan strateški položaj koji je čini, pogotovo za Italijane, jednom od izuzetno primamljivih destinacija za investiranje.


I commenti, nel limite del possibile, vengono vagliati dal nostro staff prima di essere resi pubblici. Il tempo necessario per questa operazione può essere variabile. Vai alla nostra policy

blog comments powered by